Frístundasel - gjald/reglur v/þjón. heilsdagsskóla

Samþykkt á 996. fundi bæjarráð 07. október 2010
Samþykkt á 544. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 20. október 2010
                                                                        201008394 
 

Samþykkt um frístundasel, gjaldskrá og reglur tengdar þjónustu heilsdagsskóla.

Þjónusta og starfssemi:

1.gr.
Frístundasel fyrir 1. – 4. bekk eru starfrækt af Grunnskólum Mosfellsbæjar. Markmið frístundaseljanna er að mynda heildstæða umgjörð um skóladag barnanna.  Frístundaselin bjóða upp á margvísleg verkefni, t.d. íþrótta-, tómstunda-, lista- og menningarverkefni.  Helstu áherslur í starfinu eru öryggi, útivist, hreyfing, fjölbreytni, tómstundir, íþróttir og vellíðan.  

2.gr.
Að öllu jöfnu eru frístundasel opin daglega alla daga á starfstíma skóla, en daglegur opnunartími tekur þó mið af því hvernig skólinn fléttar starfið inn í daglega viðveru barna í skólanum og getur því verið breytileg frá ári til árs.  Í samræmi við starfsáætlanir grunnskólanna ber skólastjórum að upplýsa foreldra að vori um fyrirkomulag næsta skólaárs. 
Eftirfarandi gildir um lokun frístundaselja á starfstíma skólanna:           
Frístundaselin veita þjónustu í vetrar, jóla- og páskafríum að lokinni könnun á meðal foreldra. Veita skal 8 tíma þjónustu þá daga sem opið er.           
Frístundaselin eru lokuð tvisvar á vetri á starfsdögum grunnskólanna. Á þeim tíma vinnur starfsfólk að skipulagsvinnu og endurmenntun. Skólastjórar skulu upplýsa foreldra um þessa daga að hausti. 

3.gr.
Markmið frístundaselja er:

• að tryggja börnum heildstæða umgjörð um skóladaginn að aflokinni hefðbundinni kennslu og vera þannig hluti af samfelldum skóladegi
• tengja saman tómstunda- og íþróttastarf við starfsemi frístundaselja
• að vera skjól og gæsla fyrir yngstu nemendur grunnskólans til hvíldar, afþreyingar og tómstunda
• að eiga gott samstarf við foreldra um tilboð frístundaselja, m.a. með því að tryggja gott upplýsingastreymi milli foreldra og starfsmanna og með því að upplýsa foreldra um umgjörð, markmið og skipulag starfsins
• að gefa sem flestum börnum kost á að kynnast íþróttum, útivist og öðru tómstundastarfi
• að bjóða upp á fjölbreytileg tilboð og sníða þannig starfið eftir þörfum og áhuga hvers og eins
• að gera börn virkari í tómstundum og tómstundaleit sinni og leggja þannig grunn að virkni á unglings-  og fullorðinsárum
• að börn ljúki sem mestu af frístundastarfi sínu í beinu framhaldi af kennsludegi grunnskólans og þannig skapist drýgri tíma fyrir fjölskyldur til samveru að loknum venjulegum vinnudegi
• að koma á samstarfi við frjáls félagasamtök í Mosfellsbæ, sem leggja rækt við barna- og unglingastarf, t.d. íþrótta- og tómstundafélög
• að efla listir og menningu sem hluta af frístundastarfi barna

Starfsmenn og skipulag: 

4.gr.
Skólastjórar bera rekstrarlega og faglega ábyrgð á starfsemi frístundaseljanna.  Þeir bera ábyrgð á ráðningu starfsmanna frístundaselja og fela einum starfsmanni forstöðu fyrir selinu.  Yfirmenn frístundaselja geta falið forstöðumönnum frístundaselja að sjá um ráðningu starfmanna.  Yfirmenn frístundaselja skulu gera starfslýsingu fyrir starfsfólk seljanna í samráði við þann sem veitir selinu forstöðu.                                                                            

5.gr.
Skólastjórar gera samstarfssamning við Íþrótta- og tómstundaskóla (ÍTÓM) um aðkomu að þjónustu í frístundaseljum, í því felst meðal annars skipulag á samvinnu við íþrótta- og tómstundafélögin.                                                                           

6.gr.
Skólastjórar  og forstöðumenn frístundaselja meta starfsmannaþörf með það í huga að starfsmannafjöldi sé í  samræmi við það starf sem er í gangi hverju sinni,  fjölda nemenda og  fjölda þeirra nemenda sem þurfa á séraðstoð að halda.  Gert er ráð fyrir 15 börnum á hvern starfsmann að jafnaði og skal taka mið af þeim starfsmönnum sem vinna í frístundaseljum og öðrum aðilum sem aðkeyptir eru til gæslu, leiðbeiningar, heimanáms og annars uppeldisstarfs, ef það er í boði á vegum frístundaselja.  Einnig skal taka mið af fjölda starfsmanna á vegum ÍTÓM í samræmi við samstarfssamning, sbr. 5. grein, sem leiðbeina í íþróttum og tómstundum, sem í boði eru börnum í frístundaseljum.   Áætlun um starfsmannaþörf skal liggja til grundvallar við árlega gerð fjárhagsáætlunar.  Við gerð áætlunar skal annars vegar gera ráð fyrir að hægt sé að koma til móts við eftirspurn eftir þjónustu og hins vegar að starfsaðstæður séu góðar og uppeldisstarf fari fram með sama hætti og í daglegu skólastarfi. Í þessu felst meðal annars að meta þörf fyrir stuðning fyrir þau börn sem þess þurfa.   Starfsmenn þurfa að hafa náð 18 ára aldri. 

Gjaldskrá, umsóknir og breytingar:   

7.gr.
Gjald er tekið fyrir viðveru í frístundaseljum. Bæjarráð staðfestir gjaldskrár frístundaselja.  

8.gr.
Í gjaldskrá frístundaselja skal koma fram vistunarkostnaður barna í frístundaseljum fyrir hverja klukkustund.  Gjald er greitt fyrir hverja hálfa klukkustund sem hafin er í vistun. Þær stundir sem barnið er í tómstundastarfi sem greitt er fyrir á meðan á frístund stendur dragast frá gjaldi frístundar.  Ekki er veittur annar afsláttur á gjaldi Íþrótta- og tómstundaskóla en systkinaafsláttur í frístundaseli.  Systkinaafsláttur er í samræmi við reglur bæjarfélagsins þar sem fram kemur að ekki er veittur afsláttur af fyrstu 4 stundum í viku hverri.
Forráðamenn skulu óska eftir því sérstaklega ef þeir óska eftir systkinaafslætti á grundvelli þessara reglna og leggja fram viðeigandi gögn.  Starfsmenn frístundaselja bera ábyrgð á að upplýsa forráðamenn um systkinaafslátt.

9.gr.
Umsókn um frístundasel fer í gegnum íbúagátt Mosfellsbæjar og skal fara fram árlega eða um leið og innritun fer fram í skóla að vori.  Ef  biðlisti myndast ganga yngstu börn fyrir og skal miða við dagsetningu umsóknar. Umsóknin er jafnframt samningur um keypt tímamagn á mánuði þann vetur (mælt í vikum).  Sjá nánar gr. 14.  Aukagreiðslur koma til fyrir viðbótarþjónustu sem veitt er í fríum, t.d. vetrar-, jóla- og páskafríi. Systkinaafsláttur er ekki veittur í viðbótarþjónustu.  Á umsóknareyðublaði skal koma fram daglegur dvalartími sem óskað er eftir og skal hann skráður eftir vikudögum.   

10.gr.
Ef óskað er eftir breytingum á þátttöku og viðveru barna í frístundaseli skal senda skilaboð til forstöðumanns frá umsókn  á íbúagátt.  Breytingar vegna fækkunar viðverustunda í frístundaseli þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar og taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum þar á eftir.  Hægt að auka við viðveru hvenær sem er mánaðarins, ef stjórnendur frístundaselja telja það framkvæmanlegt vegna innra skipulags og munu greiðslur vegna viðbótar þá verða innheimtar með næsta greiðsluseðli þar á eftir. Uppsögn miðast við 1. dag greiðslumánaðar og skal berast skriflega.  Uppsögn skal berast í síðasta lagi á 20. degi lokamánaðar, ef hún á að taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum þar á eftir. 

11.gr.
Gjöld vegna frístundaselja  er innheimt fyrirfram.  Gjalddagi frístundastarfs er 1. hvers mánaðar og eindagi 11. hvers mánaðar.  Greiðsla fyrir veru í frístundaseli vegna ágúst- og septembermánaðar ár hvert er þó á gjalddaga þann 20. september og eindagi þann 30. sama mánaðar.   

12.gr.
Ef forráðamenn eiga 2ja mánaða skuld ógreidda við frístundasel  er heimilt að segja vistun upp og setja skuldina í innheimtu og verður skuldari þá að bera vaxta- og innheimtukostnað af skuld sinni.  

13.gr.
Forráðamenn greiða gjald vegna veru barna í frístundaseljum frá þeim tíma sem barnið er skráð í viðkomandi frístundasel.  Þó barnið nýti ekki skráðan tíma sinn vegna orlofa, veikinda eða annarra aðstæðna greiðist fullt gjald eftir sem áður. 

14.gr.
Gjald lækkar ekki vegna tilfallandi lokunar vegna starfsdaga / fræðslustarfs starfsfólks eða ef börn nýta sér ekki þjónustu frístundaselsins í vetrarfríum.

Ferlar vegna skilagreinar og innheimtu. 

  1. Skilagrein skal berast innheimtufulltrúa fyrir 22. hvers mánaðar.
  2. Skilagrein í september skal berast 15. september.
  3. Skilagrein fyrir október skal berast fyrir 22. september. 
  • Forstöðumaður frístundasels ber ábyrgð á að tímaskráningar og afslættir séu rétt skráðir í skilagrein. 
  • Ef villur koma fram ber forráðamönnum að snúa sér til forstöðumanns og óska leiðréttingar. 
  • Leiðréttingar berast frá forstöðumanni til innheimtufulltrúa, ef forstöðumaður samþykkir óskir foreldra. 
  • Afslættir eru ekki afturvirkir og því á ábyrgð foreldra að óska eftir þeim við forstöðumann    stofnunar.  Þeir taka gildi í næsta mánuði eftir að skrifleg beiðni berst til stofnunar.

15.gr.
Samþykkt þessi gildir frá 1. nóvember 2010.