Húsaleigubætur

REGLUGERÐ
um húsaleigubætur.

 

I. KAFLI
Fjárhæð og útreikningur húsaleigubóta

 

1. gr.

Sveitarfélög annast framkvæmd laga um húsaleigubætur, nr. 138/1997, með síðari breytingum, og reglugerðar þessarar.

 

2. gr.

Grunnfjárhæðir húsaleigubóta skal ákvarða þannig, að grunnstofn til útreiknings húsaleigubóta á mánuði skal vera 13.500 kr. fyrir hverja íbúð. Að auki bætast við 14.000 kr. fyrir fyrsta barn, 8.500 kr. fyrir annað og 5.500 kr. fyrir þriðja. Til viðbótar koma 15% þess hluta leigufjárhæðar er liggur á milli 20.000 – 50.000 kr.

Húsaleigubætur samkvæmt grunnfjárhæðum 1. mgr. geta þó aldrei orðið hærri en sem nemur 50% af leigufjárhæð, að hámarki 46.000 kr. á mánuði.

Húsaleigubætur skerðast óháð fjölskyldustærð í hverjum mánuði um 1% af árstekjum umfram 2,0 millj. kr., sbr. 9. gr. laga um húsaleigubætur.

Eignir skerða húsaleigubætur séu þær samanlagðar að frádregnum skuldum hærri en 4.660.142 kr. Miðað er við samanlagðar eignir allra þeirra sem lögheimili eða aðsetur í viðkomandi leiguhúsnæði að frádregnum skuldum.

 

Húsaleigubætur greiðast 5. hvers mánaðar og er þá greitt fyrir síðast liðinn mánuð.

Að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga tekur félagsmálaráðherra ákvörðun um breytingar á grunnfjárhæðum bóta, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga um húsaleigubætur.

 

II. KAFLI
Umsókn um húsaleigubætur


 

3. gr.

Umsókn um húsaleigubætur skal skilað til viðkomandi sveitarfélags á sérstöku þar til gerðu eyðublaði er félagsmálaráðuneytið hefur útbúið í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Eyðublöðin skulu liggja frammi almenningi til afnota, hjá félagsþjónustu og/eða á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga, hjá samtökum leigusala og leigjenda, Íbúðalánasjóði og annars staðar þar sem ástæða þykir til.

 

4. gr.

Sækja þarf um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og gildir umsóknin til ársloka.

Umsókn um húsaleigubætur skal hafa borist sveitarfélagi eigi síðar en 16. dag fyrsta greiðslumánaðar. Berist umsókn síðar verða húsaleigubætur ekki greiddar vegna þess mánaðar.

Sé umsókn ófullnægjandi eða henni fylgja ekki nauðsynleg gögn koma bætur ekki til greiðslu í næsta mánuði á eftir, en réttur til bóta miðast hins vegar við umsóknartíma, berist fullnægjandi gögn síðar. Skal þá sveitarfélag gera umsækjanda grein fyrir því sem ábótavant er og honum gefinn kostur á að bæta úr því innan tveggja mánaða. Sinni umsækjandi ekki þeim tilmælum telst umsókn hans fallin niður, sbr. 12. gr. laga um húsaleigubætur.

Ákvörðun um rétt til húsaleigubóta og um bótafjárhæðir skal endurskoða á grundvelli breyttra aðstæðna bótaþega.

Húsaleigubætur greiðast ekki mánaðarlega sé útreiknuð fjárhæð bóta undir 500 kr. Greiðsla þeirra fer fram í desember ár hvert.

 

5. gr.

Umsókn um húsaleigubætur skulu fylgja eftirfarandi gögn, sbr. 11. gr. laga um húsaleigubætur:

    1. Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings sem gerður er á staðfest eyðublað 

        félagsmálaráðuneytis eða Íbúðalánasjóðs og undirritaður af báðum aðilum.
 
    2. Ljósrit af skattframtölum þeirra sem lögheimili eiga í íbúðinni fyrir síðasta ár, staðfest af 

        skattstjóra.
 
    3. Launaseðlar þeirra sömu og getið er í 2. tölul. fyrir þrjá síðustu mánuði og/eða

        upplýsingar um reiknað endurgjald vegna sjálfstæðrar starfsemi.
 
    4. Staðfesting skóla um nám þeirra sem tilgreindir eru í 2. tölul. og eru 20 ára eða eldri og

        stunda skólanám í sex mánuði eða lengur á árinu.
 
    5. Íbúavottorð Þjóðskrár fyrir viðkomandi íbúð, hafi viðkomandi sveitarfélag ekki beinan

        aðgang að þjóðskrá.
 

Hafi sveitarfélag beinan aðgang að upplýsingum ríkisskattstjóra um tekjur og eignir umsækjanda, þ.m.t. aðgang að staðgreiðslu, getur það ákveðið að umsækjandi þurfi ekki að leggja fram afrit af skattskýrslu né launaseðlum, sbr. 2.-3. tölul. 1. mgr., svo framarlega sem sveitarfélaginu er veitt fullt umboð til þess að afla þeirra upplýsinga hjá skattyfirvöldum.                                                                                                                                      

Reglugerð þessReglugerð þessi, sem sett er skv. 21. gr., sbr. 5., 9. og 13. gr. laga um húsaleigubætur, nr. 138/1997, öðlast þegar gildi og gildir um útrei gildir um útreikning húsaleigubóta frá og með 1. apríl 2008