Liðveisla

REGLUR UM LIÐVEISLU Í MOSFELLSBÆ

I. Kafli
Markmið, hlutverk og skipulag liðveislu

1. gr.
Markmið liðveislu
Markmið liðveislu er að efla viðkomandi til sjálfshjálpar, veita honum/henni persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

2. gr.
Réttur til liðveislu
Heimilt er að veita þeim liðveislu þeim sem eru fatlaðir sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra, sem búa utan stofnana og sambýla og hafa náð 6 ára aldri.
Liggja skal fyrir greining frá Greiningarstöð ríkisins, Svæðisskrifstofu fatlaðra, geðlæknum eða öðrum sérfræðingum eftir því sem við á.

3. gr.
Stjórn og yfirumsjón
Fjölskyldunefnd fer með stjórn liðveislu á vegum Mosfellsbæjar og hefur félagsmálastjóri yfirumsjón með liðveislu.

4. gr.
Samþætt þjónusta
Liðveisla er hluti af samþættri þjónustu við fatlaða á vegum fjölskyldudeildar, fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar. Félagsráðgjafi sem hefur umsjón með liðveislu, sér um ráðningu starfsmanna, fræðslu og þjálfun þeim til handa, fer með daglega stjórn á starfseminni og veitir liðveitendum ráðgjöf. Jafnframt leggur hann mat á þjónustuþörf og ákvarðar um þjónustu innan ramma gildandi reglna, sem fjölskyldunefnd hefur staðfest..
Ákvarðanir um þjónustu og fyrirkomulag eru settar í þjónustusamning sem er undirritaður af þjónustuþega og liðveitenda.

II. Kafli
Framkvæmd þjónustunnar

5. gr.
Umsókn um liðveislu
Umsókn um liðveislu skal vera skrifleg eða rafræn, sem hægt er að nálgast á heimsíðu Mosfellsbæjar(www.mos.is). Félagsráðgjafi metur þjónustuþörf umsækjanda. Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um umsækjanda svo og maka ef það á við. Upplýsingar sem óskað er eftir eru m.a. um persónulegar aðstæður og lögheimili. Þá skal umsækjandi jafnframt leggja fram vottorð sérfræðings sem staðfestir þörf umsækjanda fyrir þjónustuna. Í vottorðinu skal koma fram eðli fötlunar sbr. 2. gr. þessara reglna. Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um fyrir sína hönd.
Í sérstökum tilfellum og við endurnýjun umsóknar getur félagsráðgjafi aflað þessara gagna skriflega eða með símatali við sérfræðing með samþykki umsækjanda.

6. gr.
1
Skilgreining á fötlun og þjónustu
Félagsráðgjafi sem hefur umsjón með liðveislu metur þörf fyrir liðveislu á grundvelli umsóknar. Liðveisla samkvæmt reglum þessum er tvenns konar:
1. Mikil fötlun, það er að segja einstaklingur sem er alfarið háður aðstoð annarra og skal liðveisla vera með 16-20 klst. á mánuði.
2. Minni fötlun og skal liðveisla vera mest 10-14 klst. á mánuði.

7. gr.
Tímabil samþykktar
Samþykktir um liðveislu skulu vera tímabundnar og færðar til bókar. Fyrsta samþykkt skal að jafnaði vera til þriggja mánaða. Þá skal umsókn metin að nýju og framlengd, ef ástæða þykir til. Endurnýjaðar samþykktir skulu að hámarki vera til árs

8. gr.
Kostnaður vegna liðveislu
Ekki er innheimt gjald fyrir liðveislu. Þjónustuþegi greiðir þó sjálfur eigin útlagðan kostnað.

III. Kafli
Málsmeðferð, málsskot og gildistími reglna

9.gr.
Málsmeðferð og málskot
Málsmeðferð skv. reglum þessum fer að ákvæðum málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

10. gr.
Rökstuðningur synjunar
Ef umsókn er synjað fær umsækjandi skriflegar upplýsingar þar sem forsendur synjunar eru rökstuddar.

11. gr.
Áfrýjunarákvæði
Umsækjandi um liðveislu getur áfrýjað ákvörðun trúnaðarmálafundar fjölskyldusviðs til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar og skal það gert skriflega innan fjögurra vikna.

12. gr.
Álitsumleitan
Í samræmi við 3.gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 hefur félagsmálaráðuneytið yfirstjórn í málefnum fatlaðra. Umsækjandi sem er ósáttur við ákvörðun fjölskyldunefndar getur því leitað til félagsmálaráðuneytisins.

13. gr.
Gildistími
Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðra sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

Lagt fyrir fjölskyldunefnd 13. nóvember 2007.

Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 5. desember 2007 2