Samþykkt fyrir menningarmálanefnd Mosfellsbæjar

sett með heimild  54.o g 55. gr. samþ. um stjórn Mosfellsbæjar og fundarsk. bæjarstjórnar nr. 42812000
samþykkt A 374. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar bann 21.05.2003

1.gr.
Menningarmálanefnd fer með menningarmál eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum og í samþykkt þessari.

2.gr.
Menningarmálanefnd er skipuð fimm fulltrúum og fimm til vara, kosnum af bæjarstjórn.
Bæjarstjórn kýs formann og varaformann. Kjörtímabil hennar er það sama og bæjarstjórnar. Nefndin skal halda gerðabók og skulu fundargerðir hennar sendar bæjarstjórn til staðfestingar. Fulltrúar i menningarmálanefnd skulu gæta þagmælsku um einkamálefni fólks sem fjallað er um á fundum nefndarinnar. Fulltrúi skal víkja af fundi, og kalla til varamann, tengist hann einstaklingum eða málum sem fjallað er um i nefndinni, þannig að spillt geti óhlutdrægni hans og valdið tortryggni.

3.gr.
Hlutverk menningarmálanefndar er:

-að gera tilögur til bæjarstjórnar um stefnu í  menningarmálum og hafa eftirlit með að stefna bæjaryfirvalda á hverjum tíma sé haldin.

-að hafa eftirlit með stofnunum, sem vinna að menningarmálum, og fylgjast með að þær vinni að settum markmiðum  i samræmi við lög og veiti góða þjónustu.

-að leggja mat á þá þjónustu sem veitt er á vegum sveitarfélagsins í menningarmálum með tölulegum upplýsingum og könnunum á meðal bæjarbúa.
Einnig að fjalla um þær kvartanir sem berast vegna þjónustunnar.

-að fara yfir tillögur forstöðumanna að fjárhagsáætlun hvers árs hvað varðar þá liði sem falla undir verksvið nefndarinnar og gæta þess  í ákvörðunum sínum að halda áætlanir þegar að framkvæmdum kemur.

-að Vera bæjarstjórn að öðru leyti til ráðuneytis i menningarmálum.

4.gr.
Verkefni menningarmálanefndar eru:

-að hafa umsjón með rekstri allra safna i eigu bæjarins, sbr. m.a. lög um almenningarbókasöfn nr. 5011976.

-að hafa umsjón með þátttöku bæjarfélagsins i byggingu eða rekstri félagsheimila, sbr. lög um félagsheimili nr. 10711 970.

-að hafa umsjón með vinabæjarsamskiptum bæjarins.
-að hafa umsjón með Iistaverkaeign bæjarins og útilistaverkum.
-að hafa umsjón með húsafriðun og friðlýstum fornminjum.
-að efla menningarstarfsemi i Mosfellsbæ og hafa um það samstarf við félög og aðila sem starfa á því sviði.
-að fylgjast með starfsemi félaga er starfa að menningarmálum og njóta styrks úr Bæjarsjóði.
-að gera tillögur til bæjarstjórnar um styrki úr bæjarsjóði til lista- og menningarstarfsemi.
-að hafa umsjón með Lista- og menningarsjóði bæjarins og gera tillögur að úthlutun úr sjóðnum.
-að vera ritnefnd um söguritun um sögu Mosfellsbæjar.
-að vinna að öðrum þeim verkefnum sem bæjarstjórn felur nefndinni á hverjum tíma.

5.gr.
Forstöðumaður fræðslu og menningarsviðs situr fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er ráðgjafi nefndarinnar og sér um ritun fundargerða, nema nefndin ákveði annað. Hann undirbýr fundi í samstarfi við formann og framkvæmir ákvarðanir nefndarinnar eftir að bæjarstjórn hefur staðfest þær.
Um starfsmannamál fer eftir starfsmannastefnu Mosfellsbæjar.

6.gr.
Sé ákvæði í lögum eða samstarfssamningum um seturétt aðila utan nefndarinnar, þegar um mál þeim tengd er fjallað, skal þess gætt að þau ákvæði séu  uppfyllt.
Nefndin skal gæta ákvæða stjórnsýslulaga við meðferð mála.