Samþykkt fyrir ÍTM.

Íþrótta- tómstundanefnd

Samþykkt fyrir Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar.

1.gr.
Íþrótta- og tómstundanefnd fer með íþrótta- og tómstundamál eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum og í samþykkt þessari.

2.gr.
Íþrótta- og tómstundanefnd er skipuð fimm fulltrúum og fimm til vara, kosnum af bæjarstjórn.  Bæjarstjórn kýs formann og varaformann.  Kjörtímabil hennar er það sama og bæjarstjórnar.  Nefndin skal halda gerðabók og skulu fundargerðir hennar sendar bæjarstjórn til staðfestingar.  Fulltrúar í íþrótta- og tómstundanefnd skulu gæta þagmælsku um einkamálefni fólks sem fjallað er um á fundum nefndarinnar.  Fulltrúi skal víkja af fundi, og kalla til varamann, tengist hann einstaklingum eða málum sem fjallað er um í nefndinni, þannig að spillt geti óhlutdrægni hans og valdið tortryggni.

3.gr.
Hlutverk íþrótta- og tómstundanefndar er:

-að gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnu í íþrótta- og tómstundamálum og hafa eftirlit með að stefna bæjaryfirvalda á hverjum tíma sé haldin.

-að hafa eftirlit með stofnunum, sem vinna að íþrótta- og tómstundamálum, og fylgjast með að þær vinni að settum markmiðum, í samræmi við lög og veiti góða þjónustu.

-að leggja mat á þá þjónustu sem veitt er á vegum sveitarfélagsins í íþrótta- og tómstundamálum með tölulegum upplýsingum og könnunum á meðal bæjarbúa.  Einnig að fjalla um þær kvartanir sem berast vegna þjónustunnar.

-að gera tillögur að fjárhagsáætlun til bæjarstjórnar, um þá liði hennar sem falla undir verksvið nefndarinnar, í samstarfi við viðkomandi forstöðumenn.  Nefndin hefur eftirlit með að fjárhagsáætlun sé haldin.

-að vera bæjarstjórn að öðru leyti til ráðuneytis í íþrótta- og tómstundamálum.

4. gr.
Verkefni íþrótta- og tómstundanefndar eru:

-að efla íþrótta- og tómstundastarf í Mosfellsbæ og hafa um það samstarf við félög og aðila sem starfa á því sviði.

-að gera tillögu til bæjarstjórnar um styrki til félaga, er starfa að íþrótta- og tómstundamálum, og fylgjast með starfsemi þeirra.

-að hafa eftirlit með rekstri íþróttamannvirkja og félagsmiðstöðvar.

-að gera tillögur til bæjarstjórnar um gjaldskrár, leigu og afnot af íþróttamannvirkjum utan skólatíma.

-að vinna að öðrum þeim verkefnum sem bæjarstjórn felur nefndinni á hverjum tíma.

5. gr.
Forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs situr fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt.  Hann er ráðgjafi nefndarinnar og sér um ritun fundargerða, nema nefndin ákveði annað.  Hann undirbýr fundi í samstarfi við formann og framkvæmir ákvarðanir nefndarinnar eftir að bæjarstjórn hefur staðfest þær.

Um starfsmannamál fer eftir starfsmannastefnu Mosfellsbæjar

6. gr.
Séu ákvæði í lögum eða samstarfssamningum um seturétt aðila utan nefndarinnar, þegar um mál þeim tengd er fjallað, skal þess gætt að þau ákvæði séu uppfyllt.

Nefndin skal gæta ákvæða stjórnsýslulaga við meðferð mála.